ECORDING KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz ECORDİNG ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ YAZ. MÜH. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, e-posta adresi, cookie kayıtları

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen hizmetlerden sizlerin belirli periyotlarda bilgilendirilmesinin sağlanması,

 • ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından yürütülen “İyilik Ağacı” adlı sosyal sorumluluk projesine katılımınızın sağlanması,

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

 • Şirketimizin internet sayfasının kullanılması

ve/veya

 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Verilerinizin “İyilik Ağacı” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanması sebebiyle projenin yürütülmesi, projenin çeşitli platformlarda tanıtılması, projenin çeşitli platformlarda reklamının yapılması, eserlerin herhangi bir platformda sergilenmesi ve eserlerin ürün/ambalaj üzerinde kullanılabilmesi amacıyla proje sahibi ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’ye,

 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

 Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. İşlenmişse bilgi talep etme,

 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile Çarşı Mah. İnönü Cad. Belediye Başkanlığı No: 32/403 Merkez İlçe / Artvin adresine gönderebilir veya info@ecording.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 KATILIM KURALLARI VE BİLGİLENDİRMESİ

 

 • “İyilik Ağacı” projesi Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Bundan böyle Adel Kalemcilik olarak anılacak) tarafından düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesidir. 

 • Projeye katılım ücretsizdir.

 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla, 17-24 Nisan tarihleri arasında Ecording Çevre Teknolojileri Yaz. Müh. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle ecording olarak anılacak) tarafından yürütülen #EvdeKalOrmanı kampanyasında kapsamında projeye yollanan her resim için ecording tarafından geliştirilen insansız hava aracı ile tohum topu atışı gerçekleştirilecektir. 

 • Projeye yollanan resimler Adel Kalemcilik tarafından çeşitli görsel, dijital, basılı çalışmalarda ve ürün ambalajlarında kullanılmak üzere kullanılabilir.

 • Resimlerin gönderilmesi, projeye katılımının olağan hali olması sebebiyle herhangi bir Fikri Hak ihlali olmadığını ve bu kullanım için katılımcı, katılımcıların temsilci/ebeveyni/velisi tohum topu atışı gerçekleştirilmesi dışında herhangi bir telif hakkı veya ücret talep etmeyeceğini kabul etmiş sayılır.

 • Katılan eserler iade edilmez.

 • Facebook - Beyaz Çember
 • Heyecan - Beyaz Çember
 • Instagram - Beyaz Çember
 • YouTube - Beyaz Çember
 • LinkedIn - Beyaz Çember

#dünyanınsanaihtiyacıvar

#berabermümkün

ecording to nature 2017 | All Rights Reserved